Gemeente Nijmegen

Anonimiseren voor programma Beter Kenbaar

  • Anonimizer bulkverwerking
  • Publiekrechtelijke beperkingen
  • Transitie van WKPB naar BRK-PB

Overheden kunnen publiekrechtelijke beperkingen leggen op onroerend goed. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijzondere regels die gelden voor monumentale panden of beperkingen opgelegd in het kader van de opiumwet of brandveiligheid. Deze beperkingen werden altijd vastgelegd in de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De WKPB is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan. Met het programma Beter Kenbaar brengen alle gemeenten hun publiekrechtelijke beperkingen over naar het Kadaster. Het Kadaster legt de beperkingen vast in de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB).

Tot nu toe heeft de gemeente Nijmegen documenten altijd handmatig geanonimiseerd. Medewerkers analyseren de documenten en lakken alle AVG-gevoelige gegevens die ze tegenkomen. Om alle documenten zorgvuldig en op tijd binnen de regels van de AVG bij het Kadaster te kunnen publiceren, is echter een onmenselijk grote taak.

In opdracht van de gemeente Nijmegen hebben we Anonimizer ingezet om alle documenten rondom vastgoed te verwerken. Anonimizer analyseert de inhoud van het document, classificeert het type document en selecteert een anonimiseringsstrategie op basis van het onderwerp van het document. Daarna detecteert het platform alle privacygevoelige data in het document en past – afhankelijk van de strategie – kennisregels toe voor het al dan niet aflakken van gegevens. Ten slotte wordt het document geëxporteerd naar een nieuwe geanonimiseerde versie en veilig teruggestuurd naar de gemeente Nijmegen. Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.